Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

 • obsługa kadrowa szkół i przedszkoli,
 • obsługa finansowo- księgowa szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zespołu i przeszkoli,
 • przygotowywanie rocznych planów finansowych szkół, przedszkoli i zespołu,
 • prowadzenie sprawozdawczości kadrowej i finansowej szkół, przedszkoli i zespołu,
 • prowadzenie spraw bhp, w tym wstępne szkolenia pracowników, wypadki uczniów i pracowników itp.,
 • prowadzenie systemu informacji oświatowej,
 • przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż Gmina Łęczna, dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego, postępowania egzekucyjne związane z obowiązkiem szkolnym, postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie zaopatrzenia przedszkoli w materiały techniczne o raz produkty żywnościowe,
 • prowadzenie remontów bieżących przedszkoli oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn w budynkach przedszkoli,
 • współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie planowania i przygotowania wykonania remontów bieżących w szkołach,
 • prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkół i przedszkoli,
 • organizacja roku szkolnego,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu oświaty wynikających z ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela i przepisów wykonawczych.
 

Informacja na temat Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie - termin składania wniosków.

Program pomocy uczniom 2021-2022.

INFORMACJA.

Wzór wniosku 2021.

2021-08-13

 
 • udzielanie pomocy materialnej stypendia o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne - Grażyna Stefanek tel. (81) 53 58 687

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności udziału: w wycieczkach szkolnych, zajęciach sportowych, muzycznych, wyjazdach do kin, teatrów, muzeów lub innych imprezach edukacyjnych, udziału w kursach nauki języków obcych, kursach komputerowych oraz innych kursach o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych, artykułów szkolnych, biurka, krzesła, sprzętu komputerowego, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych oraz innych przedmiotów niezbędnych w procesie edukacji, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat, bursę lub stancję oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (imienne bilety miesięczne), opłat za czesne.

Wniosek o  przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego ) druk do pobrania

 • system informacji oświatowe j - Renta Miziołek (81) 53 58 695
 • dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż Gmina Łęczna, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - Monika Dylewska tel. (81) 53 58 688
 • stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych, konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczanie indywidualne, postępowanie egzekucyjne związane z obowiązkiem szkolnym, postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego - Danuta Grzesiuk tel. (81) 53 58 690
 • obsługa w zakresie wspólnej działalności socjalnej przedszkoli i zespołu - Anna Jońska tel. (81) 53 58 691
 
Więcej artykułów…