Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024, poz.737)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.702).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE)  2023/2831 z dnia  13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L ,2023/2831z 15.12.2023).
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L, 2023/2832 z 15.12.2023).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018 poz. 2010 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie  zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 40).

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Łęczna, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Łęcznej, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 3. w przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
 4. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie to pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE)  2023/2831 z dnia  13.XII.2023 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L.2023 Nr 295, str.2831).

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopia dyplomu świadectwa, lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • W przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Łęczna innego niż miejsce zameldowania - oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Łęczna z zamiarem stałego pobytu,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej otrzymanym w okresie ostatnich 3 lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łęcznej

Plac Kościuszki 5

21-010 Łęczna

lub osobiście w biurze podawczym

Załączniki do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
 5. Lista wykluczeń w ramach pomocy de mini mis.
 6. Uchwała Nr CIX/2236/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego.

2024-07-04

 

Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej

o podstawowej kwocie dotacji dla jednego ucznia

Informacja

2024-06-11

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

na rok szkolny 2023/2024

należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Łęcznej ul. Jana Pawła II 24

w terminie od 1 do 15 września 2023r.

 • Wnioski można otrzymać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej,
 • Kryterium dochodowe wynosi 600 zł/osobę/miesiąc,
 • Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu rachunków/faktur/oświadczeń potwierdzających dokonanie wydatku.
 

Informacja na temat Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. 2023 r., poz. 1046) oraz uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2023 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2023/2024, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie się uczniów uczących się w: branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum.

Zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dofinansowany będzie dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia i technikum.

W/w pomoc udzielana jest uczniom:

1)        słabowidzących,

2)        niesłyszących,

3)        słabosłyszących,

4)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8)        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności wymienione powyżej.

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024 w ustalonym terminie do 06.09.2023 r.

Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół lub dostępne będą na stronie internetowej www.zosip.leczna.pl.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

Zarządzenie
Wzór wniosku na rok 2023
Wzór informacji (przy oświadczeniu o zakupie)
2023-08-08