Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024, poz.737)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.702).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE)  2023/2831 z dnia  13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L ,2023/2831z 15.12.2023).
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L, 2023/2832 z 15.12.2023).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018 poz. 2010 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie  zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 40).

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Łęczna, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Łęcznej, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 3. w przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
 4. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie to pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE)  2023/2831 z dnia  13.XII.2023 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L.2023 Nr 295, str.2831).

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopia dyplomu świadectwa, lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • W przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Łęczna innego niż miejsce zameldowania - oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Łęczna z zamiarem stałego pobytu,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej otrzymanym w okresie ostatnich 3 lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łęcznej

Plac Kościuszki 5

21-010 Łęczna

lub osobiście w biurze podawczym

Załączniki do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
 5. Lista wykluczeń w ramach pomocy de mini mis.
 6. Uchwała Nr CIX/2236/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego.

2024-07-04