Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczna określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

Rozdział 2. Wysokości stypendium szkolnego

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności wskazanych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty i miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, określanego na podstawie art. 8 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) w sposób następujący:

1)  w przypadku gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia jest niższy lub równy 80 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 100 % do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn.zm.);

2)  gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia jest wyższy niż 80 %, jednak nie przekracza 100 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokość stypendium szkolnego wynosi od 80 % do 160 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia innych okoliczności wskazanych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stypendium udzielone zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 jest zwiększane o 10 % ustalonej kwoty stypendium pod warunkiem, że wysokość stypendium nie przekroczy 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2  pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Przy obliczaniu dochodu jego wartość zaokrągla się do pełnego złotego; wartość do 0,50 zł pomija się,
powyżej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

Rozdział 3. Formy stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności udziału: w wycieczkach szkolnych, zajęciach sportowych, muzycznych, wyjazdach do kin, teatrów, muzeów lub innych imprezach edukacyjnych, udziału w kursach nauki języków obcych, kursach komputerowych oraz innych kursach o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia;

2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych, artykułów szkolnych, biurka, krzesła, sprzętu komputerowego, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych oraz innych przedmiotów niezbędnych w procesie edukacji, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat, bursę lub stancję oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (imienne bilety miesięczne), opłat za czesne.

2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 4. Tryb udzielania stypendium szkolnego

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych, nauczycielskich i służb społecznych w terminie do dnia 15 października danego roku.

2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania formularza, z zachowaniem wszystkich elementów wniosku, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 m i 90 n ustawy o systemie oświaty.

2.  Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, po przedłożeniu oryginałów rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę lub oświadczeń potwierdzonych przez dyrekcję szkoły ( w przypadku udziału ucznia w imprezach i wycieczkach szkolnych), w terminie nie dłuższym niż do 20 czerwca roku szkolnego, na który przyznano stypendium.

3.  Wypłata stypendium może odbywać się miesięcznie lub jednorazowo za kilka miesięcy z dołu. Dopuszcza się realizację faktur z miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny.

4.  Źródłem finansowania stypendiów i zasiłków są środki otrzymywane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 80% oraz 20% ze środków budżetu gminy.

5.  Wypłata stypendium będzie realizowana przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa na konto gminy oraz z budżetu gminy na konto Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

6.  Stypendium szkolne wypłacane jest w okresach:

1)    1 stycznia - 30 czerwca

2)    1 września - 31grudnia

7. Wypłata stypendium będzie dokonywana gotówką w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli lub bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Rozdział 5. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 6. 1. O zasiłek szkolny można się ubiegać, składając wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej.

2.  Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania formularza, z zachowaniem wszystkich elementów wniosku, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

3.  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4.  Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i przejściowo trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia (miesięcznej wysokości dochodu na osobę nie bierze się pod uwagę), z zastrzeżeniem, że jednorazowo wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać kwoty określonej w art. 90 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

5. Wypłata zasiłku będzie dokonywana gotówką w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli lub bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy

 

Wniosek o  przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego ) druk do pobrania