Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

 

 

 

 


 

Informacja dotycząca wniosków

Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli w Łęcznej ul. Jana Pawła II 24 informuje, że wnioski dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym będą przyjmowane  do dnia 16-09-2019 r. Do stypendium nie jest wliczany program 500+.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 528 zł. na osobę netto.

 

Wnioski są do pobrania w szkole, w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Jana Pawła II 24.

Druk wniosku do pobrania

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności udziału: w wycieczkach szkolnych, zajęciach sportowych, muzycznych, wyjazdach do kin, teatrów, muzeów lub innych imprezach edukacyjnych, udziału w kursach nauki języków obcych, kursach komputerowych oraz innych kursach o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych, artykułów szkolnych, biurka, krzesła, sprzętu komputerowego, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych oraz innych przedmiotów niezbędnych w procesie edukacji, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat, bursę lub stancję oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (imienne bilety miesięczne), opłat za czesne.

2019-08-22 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

udzielana z budżetu Gminy Łęczna dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne z siedzibą na terenie Gminy Łęczna.


Podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci.

 

Aktualizacja 2023-05-26


 


 

 

 

INFORMACJA

w sprawie wymogów dotyczących prowadzenia żłobków

Prowadzenie żłobka, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz 672 z póź. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ze względu na regulowany charakter działalności, podmiot, który chce prowadzić żłobek powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - więcej informacji na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ . Rejestr prowadzi burmistrz miasta.

Burmistrz miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.


 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY ŁĘCZNA

(szkoły podstawowe specjalne, szkoły ponadpodstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi,
szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówki wymienione w art. 2 pkt 3-8 upo)
na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59  z póź. zm.)

 

Zgloszenie do ewidencji szkol i placowek niepublicznych_pozostale_Druk.docx

Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół_Druk.docx

Informacje do zarejestrowania w SIO oraz nadania Nr REGON_Druk.doc

Informacja o warunkach lokalowych_pozostale_Druk.docx

Wykaz Kadry Pedagogicznej_pozostale_Druk.docx

Zobowiazanie_Druk.docx

Aktualizacja

2023-05-23

Zarządzenie Burmistrza – Wyprawka Szkolna 2016-2017