Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej

o podstawowej kwocie dotacji dla jednego ucznia

Informacja

2024-06-11

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

na rok szkolny 2023/2024

należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Łęcznej ul. Jana Pawła II 24

w terminie od 1 do 15 września 2023r.

  • Wnioski można otrzymać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej,
  • Kryterium dochodowe wynosi 600 zł/osobę/miesiąc,
  • Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu rachunków/faktur/oświadczeń potwierdzających dokonanie wydatku.
 

Informacja na temat Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. 2023 r., poz. 1046) oraz uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2023 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2023/2024, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie się uczniów uczących się w: branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum.

Zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dofinansowany będzie dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia i technikum.

W/w pomoc udzielana jest uczniom:

1)        słabowidzących,

2)        niesłyszących,

3)        słabosłyszących,

4)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8)        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności wymienione powyżej.

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024 w ustalonym terminie do 06.09.2023 r.

Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół lub dostępne będą na stronie internetowej www.zosip.leczna.pl.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

Zarządzenie
Wzór wniosku na rok 2023
Wzór informacji (przy oświadczeniu o zakupie)
2023-08-08

 

Inspektor Ochrony Danych  - Adam Walczuk

Dane kontaktowe, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 534-883-007

Zarządzenie powołujące Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna - umowa kontrahent

Klauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: .brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Radko, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 535 86 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Jana Pawła II 24, 21-010 Łęczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Jana Pawła II Do jednego wejścia prowadzą schody. do drugiego prowadzi podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

Deklaracja dostępności

 

Informacja na temat Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie - termin składania wniosków.

Program pomocy uczniom 2021-2022.

INFORMACJA.

Wzór wniosku 2021.

2021-08-13

 
Więcej artykułów…