Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

Zastępca Inspektora Ochrony Danych  - Adam Walczuk

Dane kontaktowe, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 534-883-007

Zarządzenie powołujące Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna - umowa kontrahent

Klauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: .brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Radko, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 535 86 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Jana Pawła II 24, 21-010 Łęczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Jana Pawła II Do jednego wejścia prowadzą schody. do drugiego prowadzi podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

Deklaracja dostępności

 

Informacja na temat Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie - termin składania wniosków.

Program pomocy uczniom 2021-2022.

INFORMACJA.

Wzór wniosku 2021.

2021-08-13

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Uwaga:
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

 

 


 

Artur Radko

Kierownik

81 53 -  58-689

Edyta Kasprzak

Gł. Księgowy

81 53 - 58-697

Joanna Pastuszak

Z-ca Gł. Księgowego

81 53 - 58-694

Monika Dylewska

Sekretariat

81 53 -  58-688

Agnieszka Chołyk

Zamówienia publiczne

81 53 -  58-681

Edyta Stasiak

Obsługa Płacowa PP Nr 1; PP Nr 2; PP Nr 3; PP Nr 4

81 53 -  58-682

Jolanta Pochwatka

Obsługa Księgowa   PP Nr 3

81 53 -  58-683

Renata Brzozowska

Obsługa Płacowa  SP Nr 4;

81 53 -  58-684

Jolanta Zuber

Obsługa Płacowa SP Nr 2;

81 53 -  58-686

Grażyna Stefanek

Pomoc Materialna dla Uczniów

81 53 -  58-687

Danuta Grzesiuk

Obsługa Kadrowa PP Nr 1; PP Nr 2; PP Nr 3 ; PP Nr 4

81 53 -  58-690

Wioletta Wawer

Obsługa Kadrowa SP Nr  4;

81 53 -  58-692

Małgorzata Kwiecińska-Rybka

Obsługa Księgowa

81 53 -  58-693

Anna Jońska

Obsługa Księgowa SP Nr 2

81 53 -  58-697

Renata Miziołek

BHP

81 53 -  58-695

Monika Graszkiewicz

Obsługa Kadrowa SP Nr 2;

81 53 -  58-696

 

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Łęcznej ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko : Główny księgowy

Treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Księgowy

2021-08-24


Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018 r.

 

„Wyprawka szkolna”

 

Informacja Wyprawka szkolna 2018-2019

Zarządzenie Burmistrza - termin składania wniosków

załącznik nr 1 - wniosek

2018-09-24

 


 

Informacja dotycząca wniosków

Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli w Łęcznej ul. Jana Pawła II 24 informuje, że wnioski dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym będą przyjmowane  do dnia 16-09-2019 r. Do stypendium nie jest wliczany program 500+.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 528 zł. na osobę netto.

 

Wnioski są do pobrania w szkole, w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Jana Pawła II 24.

Druk wniosku do pobrania

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności udziału: w wycieczkach szkolnych, zajęciach sportowych, muzycznych, wyjazdach do kin, teatrów, muzeów lub innych imprezach edukacyjnych, udziału w kursach nauki języków obcych, kursach komputerowych oraz innych kursach o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych, artykułów szkolnych, biurka, krzesła, sprzętu komputerowego, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych oraz innych przedmiotów niezbędnych w procesie edukacji, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat, bursę lub stancję oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (imienne bilety miesięczne), opłat za czesne.

2019-08-22 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

udzielana z budżetu Gminy Łęczna dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne z siedzibą na terenie Gminy Łęczna.

Dotacja podstawowa

2017-06-09

Informacja w sprawie :

Podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci.

Kwota dotacji oraz statystycznej liczby dzieci.pdf

Aktualizacja 2017-03-17


 


 

 

 

INFORMACJA

w sprawie wymogów dotyczących prowadzenia żłobków

Prowadzenie żłobka, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz 672 z póź. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ze względu na regulowany charakter działalności, podmiot, który chce prowadzić żłobek powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - więcej informacji na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ . Rejestr prowadzi burmistrz miasta.

Burmistrz miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.


 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY ŁĘCZNA

(szkoły podstawowe specjalne, szkoły ponadpodstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi,
szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówki wymienione w art. 2 pkt 3-8 upo)
na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59  z póź. zm.)

 

Zgloszenie do ewidencji szkol i placowek niepublicznych_pozostale_Druk.docx

Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół_Druk.docx

Informacje do zarejestrowania w SIO oraz nadania Nr REGON_Druk.doc

Informacja o warunkach lokalowych_pozostale_Druk.docx

Wykaz Kadry Pedagogicznej_pozostale_Druk.docx

Zobowiazanie_Druk.docx

 

Aktualizacja

2018-15

Zarządzenie Burmistrza – Wyprawka Szkolna 2016-2017
 
Więcej artykułów…